VƏTƏNPƏRVƏRLİK MAHİYYƏTİ VƏTƏNƏ MƏHƏBBƏT VƏ ÖZ ŞƏXSİ MARAQLARINI VƏTƏN YOLUNDA QURBAN VERMƏYƏ ƏSASLANAN EMOSİONAL BAĞLILIQDIR. BU BAĞLILIQ HƏM DƏ ÖZÜNÜN MƏNSUB OLDUĞUN MİLLƏTİN ETNİK, MƏDƏNİ, SİYASİ VƏ TARİXİ XÜSUSİYƏTLƏRİNƏ ARXALANAN MİLLİ HİSSİYYAT VƏ YA MİLLİ QÜRURDUR.
Günlər üzrə arxiv: Июл 8, 2013
BİZ KƏLBƏCƏRİ VERMƏLİ İDİK / ƏBÜLFƏZ ELÇİBƏY

BİZ KƏLBƏCƏRİ VERMƏLİ İDİK / ƏBÜLFƏZ ELÇİBƏY

ОТВЕТ НА ЛОЖ НАПРАВЛЕННУЮ ПРОТИВ СУРАТА ГУСЕЙНОВА С 1994 ГОДА

ОТВЕТ НА ЛОЖ НАПРАВЛЕННУЮ ПРОТИВ СУРАТА ГУСЕЙНОВА С 1994 ГОДА

Ответ на лож направленную против Сурата Гусейнов с 1994 года в обвинении того чего он не говорил вот истинные факты которые доказывают как все было на самом деле. 02 апрель 1993 день окупации Кялбаджара, после нескольких дней тогдашний президент Азербайджанской Республики Абульфаз Эльчибей выступает по Азербайджанскому телевидению обращается к народу и говорит: — «KƏLBƏCƏR GEDİB GEDİB NƏ...